| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

 พฤษภาคม

1 พฤษภาคม 2423
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ได้เปลี่ยนธรรมเนียมออพฟิศใหม่ใช้ยืนและนั่งเก้าอี้แบบฝรั่ง  เป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมให้คล้อยตามอารยประเทศ
1 พฤษภาคม 2454
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โปรดเกล้าให้ ฯ ให้ตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน  พ่อค้า  ประชาชน มีความรู้ทางวิชาการ
1 พฤษภาคม 2499
           ประเทศไทยประกาศให้มีวันแรงงานแห่งชาติ  วันกรรมกรหรือวันแรงงานแห่งชาติ  จัดขึ้นตระหนักถึงความรับผิดชอบ และสำนึกถึงรากฐานความมั่นคง  ของการประกอบอาชีพเป็นประโยชน์  ทั้งทางส่วนตัวและประเทศชาติ
4 พฤษภาคม 2442
            วันเปิดเรียนของนักเรียนนายเรือรุ่นแรก มีนักเรียนนายเรือ ทั้งหมด 12 คน
5 พฤษภาคม 2430
            กำเนิดรถรางไทย ได้เริ่มเดินรถครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เส้นทางบางคอแหลม (ถนนตก) ถึงพระบรมราชวัง
5 พฤษภาคม 2444
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสชวาครั้งที่ 3 เพื่อทรงนำแบบอย่างของต่างประเทศมาปรับปรุงบ้านเมืองไทย การเสด็จครั้งนี้ ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม ถึง 24 กรกฎาคม 2444 รวม 80 วัน
5 พฤษภาคม 2493
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับบรมราชาภิเษก ต่อมาทางราชการจึงกำหนดในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันฉัตรมงคล
7 พฤษภาคม 2496
            วันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ  เปิดรับนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นแรกจำนวน 30 นาย
7 พฤษภาคม 2524
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอู่ทหารเรือแห่งใหม่ ของกองทัพเรือที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
8 พฤษภาคม 2417
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งคณะรัฐมนตรีชุกแรกของไทยขึ้นบริหารประเทศ เรียกการบริหารงานของรัฐมนตรีชุดนี้ว่า  สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน  ต่อมาในเดือนมิถุนายน  ก็ได้ทรงแต่ตั้ง สภาที่ปรึกษาในพระองค์ขึ้น มีหน้าที่ให้คำแนะนำพระมหากษัตริย์
9 พฤษภาคม 2439
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสชวาครั้งที่ 2  โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี
9 พฤษภาคม 2484
            ไทยกับฝรั่งเศส ลงนามในอนุสัญญาสันติภาพ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส หลังจากยุติกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ประเทศไทยได้รับดินแดนแคว้นหลวงพระบาง จำปาศักดิ์ แคว้นเขมรบางส่วน ซึ่งรวมทั้งจังหวัดศรีโสภณ และพระตะบอง คืนมา รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24,039 ตรางกิโลเมตร
9 พฤษภาคม 2484
            ไทยกับฝรั่งเศสได้ลงนามในอนุสัญญาสันติภาพระหว่างกันที่กรุงโตเกียว  หลังจากที่เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส ระหว่าง ไทยกับฝรั่งเศส ใน 6-28 ม.ค. 2484
10 พฤษภาคม 2485
            กองทัพพายัพเริ่มเคลื่อนกำลังเข้าสู่สหรัฐไทยเดิม  และได้ปฏิบัติการอยู่เป็นระยะเวลา 8 เดือน เศษ  จึงได้เริ่มถอนตัวกลับ
13 พฤษภาคม 2485
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ยกเลิกการใช้ ราชทินนามและบรรดาศักดิ์
14 พฤษภาคม 2394
        วันพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
14 พฤษภาคม 2500
            รัฐบาลได้จัดพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เรียกว่า พุทธพยุหยาตราทางชลมารค นับเป็นการรื้อฟื้นพิธีพยุหยาตราทางชลมารค หลังจากที่ไม่ได้จัดมาเป็นเวลานาน
15 พฤษภาคม 2394
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ เถลิงถวัลยราชสมบัติ  เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ และแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
16 พฤษภาคม 2148
            สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคต ที่เมืองหาง ซึ่งเป็นเมืองอยู่ชายพระราชอาณาเขต พระชนมายุ 50 พรรษา เสวยราชสมบัติได้ 15 ปี
17 พฤษภาคม 2419
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จก่อพระฤกษ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
17 พฤษภาคม 2446
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโอสถสภาของรัฐบาลขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบและผลิตยาสามัญประจำบ้าน เพื่อผลิตยาจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาย่อมเยา ในครั้งนั้นเรียกกันว่า ยาโอสถสภา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นยาตำราหลวง
17 พฤษภาคม 2477
            วันเปิดโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร โดยครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ ต่อมาในปี 2488 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนาฏศิลป จนถึงปัจจุบันนี้ โดยมี พล.ต.หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น สถานที่ตั้งอยู่บริเวณท่าช้าง วังหน้า ติดกับโรงละครแห่งชาติ
17 พฤษภาคม 2509
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเขื่อนเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างกั้นแม่น้ำปิง
18 พฤษภาคม 2411
            ไทยโดย พระสยาม ฯ ลงนามในสัญญาทางพระราชไมตรี ระหว่างไทย กับ สวีเดน นอร์เวย์
19 พฤษภาคม 2466
            พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพล เขตอุดมศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ สิ้นพระชนม์ ที่ตำบลหาดทรายรี จังหวัดชุมพร พระชนม์ 43 ชันษา
19 พฤษภาคม 2491
            วันสถาปนา กรมการรักษาดินแดน (รด.) เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม โดยให้ยุบกรมการทหารสารวัตร และแปรสภาพเป็น กรมการรักษาดินแดน
19 พฤษภาคม 2534
            พิธีวางศิลาฤกษ์ อนุสรณ์สถานทหารเรือที่เกาะช้าง และเททองหล่อพระรูปเหมือน พลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพล เขตอุดมศักดิ์  ที่กองทัพเรือและจังหวัดตราด ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างขึ้น ที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบิดาแห่งราชนาวีไทย และรำลึกถึงเกียรติประวัติ วีรกรรมของทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เมื่อ พ.ศ. 2484
20 พฤษภาคม 2423
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้ธนบัตรสยามเป็นครั้งแรก เรียกว่า อัฐกระดาษ
20 พฤษภาคม 2436
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งสภาอนุโลมแดง งานสำคัญของสภาอนุโลมแดงคือ จัดส่งเครื่องยา อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปช่วยบำรุงทหารในสนามรบ เมื่อครั้งเหตุการณ์ ร.ศ. 112  ต่อมาจึงได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พุทธศักราช 2461 จึงตั้งสภาการกุศลอาสาสงเคราะห์  เพื่อช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในเวลาสงคราม และในยามสงบ กับทั้งบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัยพินาศ  โดยไม่เลือชนชั้น ลัทธิศาสนา  หรืออุดมคติทางการเมืองของผู้ประสบภัย โดยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง
20 พฤษภาคม 2436
            ได้มีการประชุมสภากาชาดของไทยเป็นครั้งแรกโดยมี  พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีเป็นสภานายิกา
20 พฤษภาคม 2440
             พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่น ร.ศ. 116 เป็นฉบับแรก
20 พฤษภาคม 2454
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ  ได้มีประกาศพระบรมราชโองการ เริ่มการเสือป่าขึ้น
22 พฤษภาคม 2514
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร แก่จังหวัดบุรีรัมย์ พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดต่าง ๆ ทั่งพระราชอาณาจักร พระพุทธรูปองค์นี้นอกจากจะเป็นนิมิตหมายแห่งคุณพระรัตนตรัย อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับบรรดาพสกนิกรทั้งมวลของพระองค์
23 พฤษภาคม 2442
             พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยกระบวนแห่จากพระบรมมหาราชวัง มาบรรจุไว้ ณ พระเจดีย์องค์ใหญ่บนยอดภูเขาทอง วัดสระเกศ และโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อภูเขาทองให้ถูกต้องว่า บรมบรรพต
23 พฤษภาคม 2510
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณสี่แยกท่าเรือ ตรงกึ่งกลางถนนเทพกษัตรี กับถนนศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
24 พฤษภาคม 2461
            พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร อัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ทำสัญญาข้อตกลงกับฝรั่งเศส ว่าด้วยอำนาจศาลทหาร ถือว่าอำนาจศาลไทยมีอำนาจเหนือบุคคลทั้งปวง ในกองทหารไทยที่ไปปฏิบัติการนอกประเทศ ถ้าเกิดคดีขึ้น ทหารไทยจะต้องขึ้นศาลทหารไทย
25 พฤษภาคม 2394
             พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชพิธีบวรราชาภิเษก สมเด็จพระอนุชาธิราช พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหาอุปราช แต่ให้มีพระเกียรติยศเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดิน
25 พฤษภาคม 2513
            วันเปิดอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
26 พฤษภาคม 2485
            กองพลที่ 3 ของกองทัพพายัพยึดเมืองเชียงตุง  อันเป็นเมืองหลวงของสหรัฐไทยเดิมได้ในสงครามมหาเอเซียบูรพา
27 พฤษภาคม 2467
            วันสถาปนา กรมการทหารสื่อสาร
28 พฤษภาคม 2394
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อย หรือกรมขุนอิศเรศรังสรรค์ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช  แต่ให้มีพระเกียรติยศอย่างพระเจ้าแผ่นดิน
29 พฤษภาคม 2499
            ไทยทำสัญญาทางไมตรีกับ สหรัฐ  เช่นเดียวกับที่ทำกับอังกฤษ  และจัดตั้งกงสุลขึ้นที่ กรุงเทพ ฯ ในวันเดียวกันนี้  โดยมี หมอ แมททูน  เป็นกงสุลคนแรก
30 พฤษภาคม 2457
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เสด็จเปิดโรงพยาบาลจุฬา
30 พฤษภาคม 2484
            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ เสด็จสวรรคตด้วยพระหทัยพิการ ที่ อังกฤษ

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |