| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

มีนาคม

1 มีนาคม2230
           ออกพระวิสูตรสุนทร ได้เป็น ราชทูตออกไปเมืองฝรั่งเศส  เดินทางกลับถึงประเทศไทย
           ฝรั่งเศสได้ส่งกองทหาร 636 คน ในบังคับนายพลเดฟาร์ช  มาประจำที่ป้อมเมืองมะริด
           ตามคำร้องขอของฟอลคอน  และมีหัวหน้าทูตเข้ามา 2 คน คือ เดอลาบูแบ และ คลอดเซเบแต้ดูบูลเย
1 มีนาคม2433

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศพระบรมราชโองการ ให้สร้างทางรถไฟตั้งแต่กรุงเทพ ฯ  ถึงเมืองนครราชสีมาเป็นทางรถไฟสายแรกในราชอาณาจักรไทย

2 มีนาคม2477
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ  เนื่องจากไม่ทรงเห็นชอบกับรัฐบาลคณะราษฎร 24 มิถุนายน2475 ในการออกกฎหมายบางเรื่อง

2 มีนาคม2477
           พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล  ขึ้นทรงราชย์สืบแทน  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงสละราชสมบัติ
2 มีนาคม2485
           ออสเตรเลียประกาศสถานะสงครามกับไทย  ตามความต้องการของอังกฤษ
4 มีนาคม1893
           สถาปนากรุงศรีอยุธยา  โดยพระเจ้าอู่ทองเป็นปฐมกษัตริย์
4 มีนาคม2480
           ไทยกับประเทศนอร์เว  ทำสัญญาแลกเปลี่ยนไมตรีการพาณิชย์  ในรัชกาลที่8
6 มีนาคม2413
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จ ฯ  สิงคโปร์ ชวา  โดยเรือพิทยัมรณยุทธ  ออกจากกรุงเทพ ฯ  วันนี้
7 มีนาคม2477
           รัฐบาลพันเอก  พระยาพหลพลพยุหเสนา  เห็นชอบอัญเชิญเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นครองราชย์  นับตั้งแต่วันและเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ วันที่ 2 มีนาคม 2477 เวลา 13.45 น. ตามเวลาในประเทศอังกฤษเป็นต้นไป แต่เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  พระชนมายุเพียง 9 พรรษา
ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  เพื่อบริหารราชการแผ่นดินแทนจนกว่าจะทรงบรรลุราชนิติภาวะ
7 มีนาคม2510
 ชักชวนให้พวกพ่อค้าในเรือนั้นกระทำร้ายพระเจ้าแผ่นดินสยาม (พระเจ้าปราสาททอง) และเนื่องด้วยเหตุนี้พระเจ้าปราสาททอง  จึงส่งกองทัพเรือไปตีเมืองนครศรีธรรมราช
9 มีนาคม2413
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสน์เมืองสิงคโปร์ ปัตตาเวีย และเกาะชวา โดยเรือพระที่นั่งพิทยัมรณยุทธ เพื่อทอดพระเนตรกิจการบ้านเมือง ตลอดจนขนมธรรมเนียม และประเพณีของต่างชาติ เป็นเวลา 47 วัน และเสด็จกลับเมื่อ15 เมษายน 2414
9 มีนาคม2433
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ขุดคลองแขวงเมืองปทุมธานี ไปออกแม่น้ำนครนายก หรือที่เรียกว่า  คลองรังสิต  และคลองนี้เอง ที่เป็นการเริ่มต้นกิจการด้านการชลประทาน
และเป็นผลดีแก่เกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียงเป็นอันมาก
9 มีนาคม2434
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ)  ประกอบพิธีกระทำพระฤกษ์ เส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ นครราชสีมา
10 มีนาคม2334
           เมืองทะวายกลับมาอยู่ในอิทธิพลของไทย  หลังจากตกไปเป็นของพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2302
10 มีนาคม2394
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถวายพระนามพระเจ้าแผ่นดินพระบรมราชชนนีและกรมพระราชวังบวร ฯ  ที่สวรรคตแล้ว (ร.1-3)
10 มีนาคม2451
           อังกฤษยอมตกลงปักปันเขตแผ่นดินไทย และรัฐกลันตันของมลายู  ด้วยแม่น้ำสุไหงโกลก ที่ไหลมาออกอ่าวไทยที่บ้านตาบา (ใต้อำเภอตากใบ) จังหวัดนราธิวาสลงไปราว 5กิโลเมตร  มีการลงนามในสัญญาแบ่งเขตแดนที่เรียกว่า  สัญญาตาบา เพราะไทยใช้วัดชลธาราสิงเหตำบลเจ๊ะเห ริมฝั่งแม่น้ำตากใบ อ้างเป็นหลักฐานยืนยันว่า  แผ่นดินตากใบรวมถึงตัวเมืองนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี เป็นของไทยมาเก่าแก่ ต่อมาวัดนี้จึงได้ชื่อว่า วัดพิทักษ์แผ่นดินมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
10 มีนาคม2451
           ไทยเสียรัฐกลันตัน  ตรังกานู  ไทรบุรี  และปะลิส  เป็นพื้นที่80,000 ตร.กม.  ให้แก่ อังกฤษ  เพื่อให้ได้อำนาจศาลไทยที่จะใช้บังคับคนในบังคับอังกฤษในประเทศไทย
11มีนาคม 2484
          ไทยกับฝรั่งเศสตกลงทำสัญญาเลิกรบกัน  ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
11 มีนาคม2505
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบัน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประพาสประเทศปากีสถาน  จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2505
12 มีนาคม2504
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้า ฯ  ให้จัดพิมท์ปฎิทิน ทรงคำนวนขึ้นเป็นครั้งแรก
12 มีนาคม2524
           ตั้งค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  ตามหลักฐานแจ้งความกองทัพบก ลง 12 มีนาคม 2524 เป็นที่ตั้งของกองพลทหารราบที่ 5  อยู่ที่ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 มีนาคม2318
           เป็นวันที่อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัว  เจ้าพระยาจักรีที่พิษณุโลก  ขณะนั้นอะแซหวุ่นกี้อายุ72 ปี  เจ้าพระยาจักรีอายุ 38 ปี  และพม่าล้อมที่พิษณุโลก 4 เดือน จึงจะเข้าตีพิษณุโลกได้
15 มีนาคม2349
           พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โปรดเกล้า ฯ  ให้ตั้งพระราชพิธีอุปราชาภิเษก สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร  ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ที่พระมหาอุปราชผู้รับรัชทายาท
15 มีนาคม2400
           กำเนิดหนังสือราชกิจจานุเบกษา  โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้พิมพ์ออกแจกจ่ายประชาชน  พระราชทานนามว่าหนังสือราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแปลว่า  หนังสือเป็นที่เพ่งดูราชกิจ
15 มีนาคม2401
           ร.4 ขึ้นครองราชย์  และเป็นวันที่ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับปฐมฤกษ์ออก
15 มีนาคม2410
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ  สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ขึ้นเป็นกรมขุนพินิตประชานารถ
16 มีนาคม2423
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พรราชทานเพลิงศพ  สมเด็จรพะนางเจ้าสุนันทากุมานีรัตน์  พระบรมราชเทวี(พระนางเรือล่ม)
16 มีนาคม2485
           นิวซีแลนด์ประกาศสถานะสงครามกับไทย  โดยให้มีผล ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2485
18 มีนาคม2414
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสอินเดีย  เป็นครั้งแรก โดยเรือพระที่นั่งบางกอก  มีเรือรบตามเสด็จ 2 ลำ
20 มีนาคม2279
           วันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ  ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระราชสมภพ ณ ที่ปัจจุบันคือ วัดสุวรรณดาราราม  อยุธยา
20 มีนาคม2375
           ไทยกับสหรัฐ ตกลงทำสัญญาค้าขายกัน  ในสมัยประธานาธิบดี แอนดรูว์ แจคสัน  โดยมี มร. เอ็ดมัน  โรเบอร์ดส์ เป็นทูตเข้ามาเซ็นสัญญา
20 มีนาคม2519
           รัฐบาล  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ประโมท  ได้สั่งให้สหรัฐอเมริกา ปิดฐานทัพในประเทศไทย และถอนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ทั้งหมดออกไปภายในระยะเวลา4 เดือน  นับเป็นการสิ้นสุดของทหารสหรัฐที่ประจำอยู่ในประเทศไทย
22 มีนาคม2327
           พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร จากพระราชวังเดิมฝั่งธนบุรี ข้ามฟากลำน้ำเจ้าพระยา นำไปประดิษฐานไว้บนบุษบกทองคำ  ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
22 มีนาคม2449
           ฝรั่งเศสเข้ายึดครองมณฑลบูรพาของไทย  คือ  เมืองเสียมราฐ พระตะบอง
22 มีนาคม2456
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นเป็นครั้งแรก

23 มีนาคม2449
           ไทยเสียดินแดนมณฑลบูรพา คือ  พระตะบอง  เสียมราฐ และศรีโสภณ พื้นที่ 51,000 ตารางกิโลเมตร  ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากตราดและแลกกับอำนาจทางการศาลของไทย
24 มีนาคม2328
           วันที่พม่าถอยทัพออกจากถลาง  (เปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี  ท้าวศรีสุนทร เมื่อ พ.ศ. 2510)
24 มีนาคม2430
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงประกาศให้ยิงปืนเที่ยงบอกเวลา12.00 น  สถานที่ตั้งยิงปืนเที่ยงอยู่ที่ท้องสนามหลวง
24 มีนาคม2493
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จนิวัติประเทศไทย และได้ทรงประทับบนเรือหลวงศรีอยุธยาที่กองทัพเรือจัดถวาย เป็นเรือพระที่นั่งในคราวเสด็จพระราชดำเนิน จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัติพระนคร
26 มีนาคม2439
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้เปิดการเดินรถไฟเป็นปฐมฤกษ์จากกรุงเทพ ฯ ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นส่วนหนึ่งของทางไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งการรถไฟแห่งะประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม  ของทุกมีเป็นวันกำเนิดกิจการรถไฟไทย
26 มีนาคม2459
           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 มีนาคม2450
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระพาสยุโรปครั้งที่ 2 ใช้เวลาเสด็จประพาสครั้งนี้รวม 7 เดือนเศษ  เสด็จกลับกรุงเทพ ฯ ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
27 มีนาคม2457
           กระทรวงกลาโหม  ยกฐานะแผนกการบิน  เป็นกองบินทหารบก  กองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่ 27 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนากองทัพอากาศ
27 มีนาคม2485
           ประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลาแดง  กรุงเทพ ฯ
27 มีนาคม2504
           เปิดอนุสาวรีย์  จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มณตรี (เจิม แสงชูโต) ที่ค่ายสุรศักดิ์มณตรี  จังหวัดลำปาง
28 มีนาคม2431
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลิกใช้จุลศักราช (จ.ศ.)  และให้ใช้รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) แทน โดยถือเอาปีตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ พ.ศ. 2325  เป็นปีที่ 1 (ร.ศ.1)
28 มีนาคม2456
          เริ่มวันหยุดราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรก  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
29 มีนาคม2410
           วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ พระเมรุมาศ  ท้องสนามหลวง
30 มีนาคม2415
           ไทยเสียรัฐกลันตัน  ตรังกานู  ไทรบุรี  ปลิส  แก่อังกฤษ
31 มีนาคม2330
           วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |