| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

 กุมภาพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2438
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงตราพระราชบัญญัติโรงจำนำร.ศ.114  ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย  มีผลบังคับใช้ทั่วพระราชอาณาจักร วันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ.120
3 กุมภาพันธ์ 2462
           วันที่ระลึกและวันสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกสงครามโลก ครั้งที่ 1  ที่ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับเยอรมันนี  ออสเตรียและฮังการี  เมื่อสงครามสงบลง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาแก่ผู้พลีชีวิต  นับตั้งแต่วันที่3 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา
3 กุมภาพันธ์2485
           ได้มีการลงนามในกิจที่เกี่ยวกับการยุทธร่วมกัน  ระหว่างไทย กับญี่ปุ่นโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย  กับแม่ทัพกองทัพที่ 15 ของญี่ปุ่น ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกญี่ปุ่นในไทย  ร่วมกับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือญี่ปุ่น ในฐานะผู้แทนจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น
4 กุมภาพันธ์2462
           รัชกาลที่ 5  เสด็จ ฯ  ทรงเปิดเดินเครื่องจักรโรงกษาปณ์สิทธิการ
5 กุมภาพันธ์2404

เริ่มสร้างถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามไชย ไปจนจรดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนตก รวมความยาวทั้งสิ้น 8.575 กิโลเมตร ส่วนความกว้างไม่เท่ากันตลอดทั้งสายบางตอนกว้างถึง 12.75 เมตร บางตอนกว้างเพียง 7 เมตร เป็นถนนเทคอนกรีต และลาดยางตลอดสาย

5 กุมภาพันธ์2428
           ได้บรรจุการทำบัญชีเข้าในหลักสูตรการศึกษาของไทยเป็นครั้งแรก  โดยประกาศกระแสพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ  เป็นวิชาหนึ่งในแปดอย่างของประโยคสอง ซึ่งเป็นวิชาชั้นสูงสุดของ รร. หลวงในสมัยนั้น
5 กุมภาพันธ์2496
วันสถาปนากองเรือตรวจอ่าวซึ่งเป็นกองกำลังในสังกัดกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

6 กุมภาพันธ์2485
           ประเทศอังกฤษได้ประกาศสงครามกับไทย  โดยให้ถือว่ามีสถานะสงครามกับไทย ตั้งแต่ 23 ม.ค. 2485  และได้โทรเลขถึงข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำประเทศคานาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้  แสดงความหวังว่าประเทศในเครือจักรภพจะดำเนินการอย่างเดียวกัน
7 กุมภาพันธ์2500
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เขื่อนนี้เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีช่องระบายน้ำ20 ช่อง กว้างช่องละ 25.50 เมตร ใช้ส่งน้ำตามโครงการชลประะทานเจ้าพระยา ในเนื้อที่ประมาณ5,550,000 ไร่
7 กุมภาพันธ์2404
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศรัสเซีย
9 กุมภาพันธ์2515
           สมเด็จพระนางเจ้าอะลิซาเบธ  แห่งอังกฤษ  เสด็จเยือนประเทศไทย นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมายังเอเซียเป็นครั้งแรก
10 กุมภาพันธ์2497
ออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ.2497 โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ในวันนี้กำหนดให้เป็นวันอาสารักษาดินแดนเป็นประจำทุกปี

11 กุมภาพันธ์2460
   &nbss;       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนชื่อ กองเสือน้ำ เป็นกรมราชนาวีเสือป่า  สมาชิกของกรมราชนาวีเสือป่าได้แก่  ประชาชนทั่วไปที่มาสมัคร และมีนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน
11 กุมภาพันธ์2485
           รัฐบาลแอฟริกาใต้ประกาศสถานะสงครามกับไทย  โดยให้มีผล ตั้งแต่ 25 ม.ค.2485
11 กุมภาพันธ์2491
           กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้นเป็นส่วนราชการ  ขึ้นตรงต่อกองทัพบกให้ทำหน้าที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมาจนถึงทุกวันนี้
12 กุมภาพันธ์ 2446
           ไทยเสียดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองน่าน  เมืองจำปาศักดิ์ และเมืองมโนไพร เป็นพื้นที่ปีะมาณ  62,500 ตารางกิโลเมตร  ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทย  ซึ่งฝรั่งเศสได้ยึดตั้งแต่เหจุการณ์ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436)
13 กุมภาพันธ์ 2428
           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จโดยเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช ไปเยี่ยมเรือรบอังกฤษ คือ เรือออเคเซียส เรืออะกาเมนอน  เรือวิจิแลนด์และเรือแดริง  ซึ่งเดินทางมาจากฮ่องกง  มาทอดสมออยู่ที่สันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา
13 กุมภาพันธ์2446
           ไทยไทยตกลงทำสัญญายก  จังหวัดตราด เกาะต่าง ๆ  ตลอดแนวไปจนถึง เกาะกง  เกาะกูด  ให้แก่ฝรั่งเศส
14 กุมภาพันธ์2369
           เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฎยกกองทัพจากเวียงจันทร์เข้ามายึดเมืองนครราชสีมาไว้ได้ และได้กวาดต้อนผู้คนไปเป็นชะเลยจำนวนมาก  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งกองทัพออกไปปราบและจับตัวเจ้าอนุวงศ์ได้  ส่งตัวเข้ามากรุงเทพฯ เมื่อ 21 ธันวาคม 2370
16 กุมภาพันธ์2427
           วันจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โดยมีบาทหลวงกลอมเบต์  ชางฝรั่งเศส อธิการแห่งโบสถ์อัสสัมชัญ  รับเฉพาะนักเรียนชายล้วน
16 กุมภาพันธ์2496
           ประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานจุลจอมเกล้า  ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำตาปี
16 กุมภาพันธ์ 2506
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนิน  ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ที่จังหวัดลพบุรี
17 กุมภาพันธ์2405
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงมีพระราชสาส์น  ถึงสมเด็จพระราชาธิบดีเยอรมัน มีใจความว่า ขอเจริญทางพระราชไมตรีมายัง สมเด็จพระเจ้ากรุงปรุสเซีย และเรื่องการทำสัญญาทางพระราชไมตรีและทางค้าขาย
17 กุมภาพันธ์2409
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
17 กุมภาพันธ์2462
           เปิดการไปรษณีย์อากาศขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ระหว่างกรุงเทพ-จันทบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2488
           ประกาศใช้เครื่องแบบทหารเรือฉบับแรก
18 กุมภาพันธ์2375
           อเมริกันส่งทูตการค้าคนแรก  คือ นายเอ็ดมันต์ โรเบิร์ต เข้ามาประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในสมัยประธานาธิบดี ยอร์ชวอชิงตัน  ของสหรัฐอเมริกา
20 กุมภาพันธ์2500
           เปิดถนนมิตรภาพ  จากสระบุรีไปนครราชสีมา  จากความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา
20 กุมภาพันธ์2512
           มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นเกียรติ และระลึกถึงความกล้าหาญของท่าน  ที่ได้ต่อสู้กับโปสุพลา แม่ทัพพม่า  จนดาบหักคามือ
21 กุมภาพันธ์2329
           พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ  ตีค่ายพม่าที่ท่าดินแดง  กรมพระราชวังบวรฯ  ตีที่สามสบ  รบอยู่ 3 วัน  ไทยได้รับชัยชนะ
21 กุมภาพันธ์ 2410
           พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้จำลองปราสาทนครวัด ไว้ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์
21กุมภาพันธ์ 2435
           ไทยเริมเดินรถรางเป็นครั้งแรก  ต่อมาได้กีดขวางการจราจร  จึงได้เลิกเมื่อพ.ศ. 2511
21 กุมภาพันธ์ 2455
           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้เลิกใช้  ร.ศ.(รัตนโกสินทรศก)  ซึ่งเริ่มใช้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้ใช้ พ.ศ. (พุทธศักราช) แทน
21 กุมภาพันธ์2482
           กองทัพเรือ  จัดตั้งกรมนาวิกโยธิน  โดยรวมกองพันนาวิกโยธิ ที่มีอยู่แล้ว 2 กองพันเข้าด้วยกัน
23 กุมภาพันธ์ 2453
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้ใช้พระราชวังเดิม เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ  จากนั้นเป็นต้นมา  พระราชวังเดิมก็เป็นสถานที่ทำการของ
ทหารเรือจนถึงปัจจุบัน(พระราชวังเดิมเป็นพระราชวังหลวง  ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีปากคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ และวัดอรุณราชวราราม ขนาบอยู่สองข้าง  ตรงกลางมีป้อมวิชัยประสิทธิ์ตั้งอยู่)
23 กุมภาพันธ์ 2465
กองทัพเรือได้ออกข้อบังคับทหารเรือ กำหนดให้ใช้คำว่า ร.น. (ราชนาวี)  ต่อท้ายนามของนายทหารสัญญาบัตร

24 กุมภาพันธ์ 2310
           วันพระราชสมภพ  ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  พระนามเดิมฉิม ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โต ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านการรบ และด้านศิลปะเป็นอันมาก  ได้ทรงติดตามพระชนกนาถครั้งยังดำรงพระยศเป็น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปทำสงครามด้วยทุกครั้ง ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะเรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นวรรณกรรมชั้นเลิศ  ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร  ว่าเป็นบทละครในยอดเยี่ยม งานด้านการช่างประเภท แกะสลักด้วยฝีพระหัตถ์ อันเป็นผลงานของพระองค์ ซึ่งยังมีปรากฎอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ได้แก่  ภาพแกะสลักบานประตูโบสถ์วัดสุทัศน์เทพวราราม
24 กุมภาพันธ์ 2409
กองทัพบกได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์สงครามพิเศษ  ขึ้นที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี  นับเป็นการจัดหน่วยรบพิเศษที่สมบูรณ์แบบ

24 กุมภาพันธ์ 2513
           บก.ทหารสูงสุดได้อนุมัติการจัดตั้ง  หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง (นปข.) เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายในพื้นที่รับผิดชอบตามลำน้ำโขง ตั้งแต่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง850 กม.
24 กุมภาพันธ์ 2522
           กองทัพอากาศยุบเลิกกรมการบินพลเรือน  แล้วแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจใช้ชื่อว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
25 กุมภาพันธ์ 2468
           พระราชพิธีพระบรมราชรภิเษก  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
           มีการเปิดวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ตำบลพญาไท  ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของ  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดจากพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ไปตามสายและเข้าเครื่องส่งที่พญาไท นับเป็นครั้งแรก และถือเป็นกำเนิดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
26 กุมภาพันธ์2310
           วันพระราชสมภพ  ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
27 กุมภาพันธ์2327
           พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  อัญเชิญพระแก้วมรกต  จากพระราชวังเดิมธนบุรี มาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง
27 กุมภาพันธ์2514
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนสิริกิติ์  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
28 กุมภาพันธ์2454
           กระทรวงกลาโหมได้ส่งนายทหารสามนาย  ออกเดินทางไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นชุดแรกที่ส่งออกไปศึกษา  และได้สำเร็จการศึกษากลับมาถึงประเทศไทยเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2456
28 กุมภาพันธ์2510
           คณะรัฐมนตรีลงอนุมัติ  อนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือทางทหาร แก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม  โดยให้กองทัพบกจัดส่งหน่วยกำลังรบทางพื้นดินไปปฏิบัติการรบ กองทัพบกจึงจัดตั้งหน่วยรบเฉพาะกิจขึ้นในรูป  กรมทหารอาสาสมัคร(กรม อสส.) ส่งไปร่วมรบกับชาติพันธมิตร ในประเทศเวียดนาม  กรม อสส. นี้ได้รับสมญานามว่าจงอางศึก
29 กุมภาพันธ์2455
           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นที่สามเสน

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |