| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

พฤศจิกายน

1 พฤศจิกายน 2432
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริต  ขึ้นที่ปากคลองสาน
เป็นโรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วยทางจิตแห่งแรกของประเทศไทย  รับผู้ป่วยไว้รักษาครั้งแรก 30 คน  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
2 พฤศจิกายน 2400
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชหัตเลขา  ถึงราชทูตไทยในกรุงลอนดอน  ให้แสวงหาเครื่องทำเงินตรา (เหรียญกษาปณ์)
3 พฤศจิกายน 2346
            สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระนามเดิม  บุญมา  เป็นพระอนุชาธิราชของ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สิ้นพระชนม์ด้วยโรคนิ่ว
            เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ในปี พ.ศ. 2325  พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็น  พระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
            พระองค์ได้ทรงทำศึกสงครามกับพม่าหลายครั้ง  จนเป็นที่ครั่นคร้ามแก่อริราชศัตรู  สงครามครั้งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ คือสงครามเก้าทัพ ณ ตำบลลาดหญ้า แขวงกาญจนบุรี  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงสามารถยับยั้งข้าศึกไว้ได้  โดยใช้ทหารเพียงสามหมื่นสกัดกั้น กำลังของข้าศึกที่มีถึงเก้าหมื่น
3 พฤศจิกายน 2428
            พ.อ.เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (เจิมแสงชูโต) ผู้บังคับการกรมทหารม้า  เป็นแม่ทัพกองทัพฝ่ายเหนือ (ซึ่งต่อมาคือ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  ผู้บัญชาการทหารบกคนแรก)  ไปปราบพวกฮ่อในแคว้นหัวพันห้าทั้งหก ได้ใช้เมืองซ่อนเป็นฐานปฏิบัติการ  ซึ่งในการยกทัพไปครั้งนี้ พระวิภาคภูวดล (เจ้ากรมแผนที่คนแรก) ได้เขียนแผนที่แสดงพระราชอาณาเขตของไทย  ทางภาคเหนือจนถึงแคว้นสิบสองจุไทย และได้มอบแผนที่ให้ พันเอก เจ้าหมื่นไวยวรนาถ  เพื่อเป็นหลักฐานกรณีโต้แย้งกับฝรั่งเศส
4 พฤศจิกายน 2453
            กองทัพเรือได้ทูลเกล้า  ถวายเครื่องแบบจอมพลเรือ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว  ณ. พระที่นั่ง จักรีมหาปราสาท
5 พฤศจิกายน 2479
            ประเทศไทยได้เสนอไปยังนานาประเทศ  ขอทำสัญญาทางพระราชไมตรี  การค้าขาย และการเดินเรือใหม่ โดยถือหลักความมีสัมพันธไมตรีความเสมอภาค  การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ  หลักความเป็นธรรม และหลักผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
6 พฤศจิกายน 2310
            ทำลายค่ายโพธิ์สามต้น  สุกี้แม่ทัพใหญ่ตาย  อยุธยากลับมาเป็นของไทย  ภายหลังเสียไป 7 เดือน
7 พฤศจิกายน 2493
            กองทหารไทยรุ่นแรก  เดินทางไปถึงประเทศเกาหลี  เพื่อร่วมเป็นกองกำลังของฝ่าย โลกเสรีในสงครามเกาหลี  อันเนื่องจากเกาหลีเหนือ  ยกกำลังเข้ารุกรานเกาหลีใต้
8 พฤศจิกายน 2436
            วันพระราชสมภพของ  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 76 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครั้นพระชนมายุได้ 12  พรรษา  ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนาม พร้อมกับดำรงพระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงขึ้นครองราชสมบัติ  สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเชษฐาธิราช เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2468  นับเป็นรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระองค์ได้พระราชทาน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเป็นฉบับแรก  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475  ครั้นต่อมาปรากฎว่า ได้เกิดความคิดเห็นทางการเมืองขัดแย้งกันระหว่างพระองค์  กับรัฐบาล และสภาผู้แทนราษฎร  จึงทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477  และเสด็จไปประทับที่ประเทศอังกฤษ  เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยพิการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2484  สิริรวมพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี 2536  เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของพระองค์
8 พฤศจิกายน 2471
            เครื่องบินจากสายการบินฮอลันดา  ซึ่งเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เปิดสายการบินจากยุโรปสู่เอเซีย  ได้มาลงที่ดอนเมือง  เพื่อเดินทางไปปัตตาเวียในชวาต่อไป
8 พฤศจิกายน 2474
            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้า ฯ  ให้รวมกระทรวงทหารเรือ  เข้ากับกระทรวงกลาโหม  เพราะมีหน้าที่เตรียมการป้องกันพระราชอาณาจักร  และลดฐานะกระทรวงทหารเรือเป็น กรมทหารเรือ
8 พฤศจิกายน 2529
            ตั้งค่ายพระปกเกล้า ฯ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5  อยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
            ตั้งค่ายประเสริฐสงคราม  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด และกองพันที่ 1  กรมทหารราบที่ 16  อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
9 พฤศจิกายน 2461
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทานธงชัยเฉลิมพล  แก่กองพันทหารบก และกองทหารบกรถยนต์ เพื่อจัดส่งไปให้หน่วยทหารไทย  ที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1
11 พฤศจิกายน 2402
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชสาส์น ถึงพระราชาธิบดีเดนมาร์ค  มีใจความว่า  ขอเจริญทางพระราชไมตรี มายังสมเด็จพระเจ้าเฝรเดอริก ที่ 7 และเรื่องการค้าขาย
11 พฤศจิกายน 2416
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขึ้นเถลิงราชสมบัติ  มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก  แต่เนื่องจากพระองค์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)  ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์  จึงรับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
11 พฤศจิกายน 2451
            วันพระราชพิธี  วางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคม
11 พฤศจิกายน 2461
            วันที่ระลึกทหารอาสา เป็นวันสงบศึกสงครามโลก ครั้งที่ 1 ระหว่างกลุ่มมหาอำนาจ  ประกอบด้วย  เยอรมนี  ออสเตรีย-ฮังการี  บัลแกเรีย และตรุกี  ฝ่ายหนึ่งกับกลุ่มประเทศพันธมิตรรวม 25 ประเทศ  ได้แก่  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  อเมริกา และไทย เป็นต้น  อีกฝ่ายหนึ่ง
12 พฤศจิกายน 2410
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้า ฯ  ให้เรือพระที่นั่งอรรคเรศรัตนาสน์  ออกไปรับผู้ว่าราชการเมืองมาเก๊า  ซึ่งได้เชิญพระราชสาสน์ และเครื่องราชบรรณาการของกษัตริย์โปรตุเกสมาถวาย จากสันดอนแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามายังกรุงเทพ ฯ
12 พฤศจิกายน 2484
            ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ให้มีอำนาจสิทธิขาด บังคับบัญชาแม่ทัพบก แม่ทัพเรือ แม่ทัพอากาศ และแต่งตั้งข้าราชการได้ตามที่ท่านเห็นสมควร
13 พฤศจิกายน 2450
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงแวะเยี่ยมเมืองตราด  เมื่อเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งที่ 2 และเสด็จเมืองจันทบุรีเมื่อ 158 พฤศจิกายน 2450  เพื่อเป็นการปลอบขวัญชาวเมือง  เนื่องจากดินแดนส่วนนี้ได้กลับมาเป็นของไทยอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกไปจากเมืองตราด เมื่อเดือน กรกฎาคม 2450
13 พฤศจิกายน 2451
            พระราชพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปทรงม้า 3 วัน (11-13 พ.ย. 2451)
13 พฤศจิกายน 2480
            มีการลงนามในสนธิสัญญาเสมอภาค  ระหว่างไทย กับสหรัฐ ฯ  ในเรื่องการจัดเก็บภาษีอากรและทางศาล
13 พฤศจิกายน 2483
            มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ตั้งพลตรี หลวงพิบูลสงคราม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และแม่ทัพบก  พลเรือตรี หลวงสินธุ์สงครามชัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นแม่ทัพเรือ  นาวาอากาศเอก หลวงอธึกเทวเดช รองผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นแม่ทัพอากาศ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์กรณีพิพาทอินโดจีน
13 พฤศจิกายน 2495
            รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติป้องกัน  การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์  เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ได้เริ่มมีบทบาทเด่นชัดขึ้น  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
14 พฤศจิกายน 2532
            ตั้งค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพลทหารราบที่ 11  อยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
            ค่ายอภัยบริรักษ์  ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันที่ 5  กรมทหารราบที่ 15  กองพันทหารช่างที่ 402  อยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
15 พฤศจิกายน 2416
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้ง  เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้ว  และทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เป็นเวลา 2 สัปดาห์  นับจากนั้นมาก็ทรงพระราชอำนาจเด็ดขาด   ในการบริหารราชการแผ่นดิน
15 พฤศจิกายน 2457
            การประปาเริ่มบริการน้ำใช้ในกรุงเทพ ฯ  เป็นวันแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 พฤศจิกายน 2446
            กองทัพบกได้จัดทำ  คทาจอมพลขึ้นทูลเกล้า ฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในพระราชพิธี ทวีธาภิเษก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  นับเป็นครั้งแรกที่มีคทาจอมพลขึ้นในประเทศไทย
            พระราชพิธีทวีธาภิเษก  เป็นพระพิธีการสมโภช ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ครองราชสมบัติยืนนาน  มาเป็น 2 เท่า ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบรมชนกนาถ
16 พฤศจิกายน 2524
            ตั้งค่ายศรีสองรัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันที่ 1 และกองพันที่ 4  กรมทหารราบที่ 8  จังหวัดทหารบกอุดร ( ส่วนแยกที่ 3 จังหวัดเลย )  อยู่ที่ อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
17 พฤศจิกายน 2454
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้า ฯ  ให้มีพระราชพิธีถวายบังคมและสัการะพระบรมรูปทรงม้า เป็นปีแรก
17 พฤศจิกายน 2489
            ฝรั่งเศสกับไทย  ได้ลงนามในความตกลงระงับกรณีพิพาทต่อกัน  มีสาระที่สำคัญ คือ ไทยต้องคืนดินแดน 4 จังหวัดให้แก่ฝรั่งเศส คือ พระตะบอง  พิบูลสงคราม จำปาศักดิ์ และลานช้าง
19 พฤศจิกายน 2430
            พลตรี พระยาสุรศักดิ์มนตรี  ยกกองทัพออกจากกรุงเทพ ฯ  ไปปราบพวกฮ่อเป็นครั้งที่ 4  ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
20 พฤศจิกายน 2449
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ  ที่พระราชวังเดิม  กรุงธนบุรี กองทัพเรือได้ถือวันนี้  เป็นวันกองทัพเรือ (navy day)  ตั้งแต่ พ.ศ. 2486
21 พฤศจิกายน 2437
            รถรางเปลี่ยนจากใช้ม้าลากมาเป็นใช้ไฟฟ้า  และโอนกิจการให้แก่รัฐบาล พ.ศ. 2493 เลิก 1 ต.ค. 2511
23 พฤศจิกายน 2353
           วันที่เจ้าพระยาบดินทรเดชา  เป็นแม่ทัพยกไปปราบเขมร-ญวน  ให้สิ้นเสี้ยนหนาม  ศึกครั้งนี้ใช้เวลา 15 ปี
23 พฤศจิกายน 2370
            พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ ทรงสถาปนาคุณหญิงโม เป็นท้าวสุรนารี
23 พฤศจิกายน 2483
            ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส  เครื่องบินฝรั่งเศสจำนวน 8 เครื่อง  บินล้ำเขตแดนไทยทางด้านนครพนม  ฝ่ายไทยส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสะกัดกั้น
25 พฤศจิกายน 2453
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระราชชนนี  คือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  พระพันปีหลวง
25 พฤศจิกายน 2468
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 45 พรรษา  ดำรงอยู่ในราชสมบัติ 16 ปี ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตั้งกองเสือป่าและลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2445 นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักประพันธ์ และนักปราชญ์อีกด้วย  จึงทรงได้รับถวายสมญานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันนี้ของทุกปี  ส่วนราชการและประชาชนจะนำพวงมาลาไปถวายบังคม  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานอยู่หน้าสวนลุมพินี
26 พฤศจิกายน 2468
            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขึ้นเสวยราชสมบัติ
26 พฤศจิกายน 2483
            ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย  ทิ้งระเบิดบริเวณ  จังหวัดนครพนม  เนื่องจากฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาล พลตรี หลวงพิบูลสงคราม (ที่จะไม่รุกรานประเทศไทย) ขอให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นเขตแดน  ระหว่างประเทศไทย กับ อินโดจีนฝรั่งเศส โดยให้ถือแนวร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขง เป็นเส้นเขตแดนไทย-อินโดจีนฝรั่งเศสตามแนวสากล  ตลอดจนให้ฝรั่งเศส คืนดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขง  ฝั่งตรงข้ามหลวงพระบางปากเซ  รวมถึงดินแดนแหลมอินโดจีน ที่พ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสแล้วให้กับไทย  กรณีพิพาทจึงได้เริ่มขึ้นตามบริเวณชายแดนไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส
27 พฤศจิกายน 2461
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้า ฯ  ให้รวมกองบัญชาการกองสุขศึกษา  กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ  กองโอสถศาลารัฐบาล  กองบุราภิบาล  เข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น  กระทรวงสาธารณสุข และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน  ของทุกปี เป็นวันสาธารณสุข
28 พฤศจิกายน 2483
            ตั้งหน่วยตำรวจสนามในกองทัพบกสนาม โดยมี พลตำรวจตรี หลวงอดุลเดชจรัส  เป็นผู้บังคับตำรวจสนาม และพันตำรวจตรี หลวงวิทิตกลชัย  เป็นรองผู้บังคับตำรวจสนาม  ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการทหารสูงสุด  ประกอบด้วย  กองตำรวจสนาม 13 จังหวัด
28 พฤศจิกายน 24832
            อินโดจีนฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบิน 5 เครื่องมาโจมตี และทิ้งระเบิดเหนือจังหวัดนครพนม  พร้อมกับใช้ปืนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่เมืองท่าแขก ยิงข้ามแม่น้ำมาตกหลังตลาด  เครื่องบินฝ่ายไทยได้ขึ้นสกัดกั้น  ขณะเดียวกัน ปตอ. บนพื้นดินยิงต่อต้านอย่างรุนแรง เครื่องบินฝรั่งเศสถูกยิงตก 3 เครื่อง
29 พฤศจิกายน 2483
            อินโดจีนฝรั่งเศสส่งทหารมาทางเรือ  จะเข้ายึดจังหวัดตราด  ตำรวจสนามที่คลองใหญ่ได้ต้านทานไว้ ส่วนทางด้านท่าแขก  สุวรรณเขต มีการสู้รบทางอากาศ
29 พฤศจิกายน 2503
            วันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (ยศ.ทหาร บก.ทหารสูงสุด)  เดิมใช้ชื่อหน่วยว่า  กรมการศึกษาวิจัย และกรมการศึกษา ตามลำดับ
30 พฤศจิกายน 2476
            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้า ฯ  ให้เปลี่ยนชื่อ  กรมทหารเรือ เป็น กองทัพเรือ  เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |